Společnost EKOBAU INVEST a.s. je významným hráčem na poli stavební a developerské činnosti v opavském regionu, potažmo celého Moravskoslezského kraje. V tomto odvětví navíc patří mezi rychle a dynamicky se rozvíjející společnost, která se zaměřuje na výstavbu budov bytového i nebytového charakteru, přičemž využívá moderních, vysoce inovativních stavebních prvků a technologických postupů (ať už se jedná o materiály, nebo postupy ve výstavbě, které jsou šetrné k životnímu prostředí a využívání alternativních zdrojů energie).

Hlavní prioritou společnosti je udržitelný rozvoj, a proto aktivně usiluje o kvalitativně vyšší úroveň budovaných staveb zejména s podporou stavebních činností nezatěžujících životní prostředí. Nové technologie a stavební či konstrukční materiály používané pro současnou moderní výstavbu prodělávají v posledních letech značný rozmach, proto v této souvislosti vzniká i potřeba dalšího vzdělávání pracovníků ať už na vedoucích, projekčních či dělnických profesích. Podobný stav jaký je v stavebnictví zažívá i oblast strojírenství, kde díky neustálé potřebě po snižování nákladů se přichází s novými materiály a konstrukčními postupy.

Jelikož si naše společnost potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců stále více uvědomuje, nebo spíše čím dál více narážíme na neodborné postupy nejen při stavební výrobě, vzala si společnost EKOBAU INVEST a.s. za cíl propagaci a prohlubování znalostí či dovedností těchto pracovníků formou různých výukových aktivit (školení, odborné semináře a workshopy) a jejich co nejefektivnějšího využívání v praxi. Proto jsme se rozhodli v našem regionu vybudovat školicí středisko takové úrovně, které napomůže dalšímu rozvoji a zkvalitnění práce zaměstnanců ve stavebním a výrobně-strojním sektoru.

K tomu slouží nově vybudované školicí středisko – Regionální centrum vzdělávání pracovníků ve stavebnictví a výrobním sektoru, jehož cílem je seznámit odbornou, či širokou veřejnost s právě aktuálními trendy a postupy nejen ve stavebnictví, ale celém výrobním sektoru. Mezi činnosti centra se řadí organizování vzdělávacích aktivit v oblasti odborných školení výrobního sektoru, obsluhy osobního počítače, potažmo užívání specifického software, komplexní vzdělávání v oblasti účetnictví, daní a mezd, obecné a odborné jazykové vzdělávání, dovednostní a osobnostní vzdělávání managementu či řadových zaměstnanců malých a středních podniků (MSP). Nezbytnou součástí nabídky centra je i vedení odborných seminářů a povinných zákonných školení. Na samotné školící činnosti se podílí jak fakultativní odborní školitelé z celé ČR, tak i odpovědní pracovníci z praxe a další regionální lektoři s mnohaletými školícími zkušenostmi v daném oboru z našeho regionu.

Podpora dalšího vzdělávání ve výrobních podnicích
Společnost EKOBAU INVEST a.s. se řadí mezi malé a střední podniky, ve kterých je stabilní systém vzdělávání velice neobvyklý. Vedení společnosti si zejména v době krize uvědomuje nutnost kontinuálně vzdělávat a rozvíjet dovednosti zaměstnanců tak, aby byla zaručena konkurenceschopnost společnosti ve velice rychle se měnícím prostředí trhu. Proto zavedení vzdělávacího systému v podmínkách každé společnosti by mělo být jedním z hlavních priorit jejího vedení. Další vzdělávání pracovníků malých a středních podniků (MSP) je v Regionálním centru vzdělávání (RCV) zaměřeno zejména na rozvoj profesních dovedností ve speciálních kurzech pořádaných v rámci odborných seminářů vlastními, nebo externími školiteli a odborníky z daného oboru. V rámci rozvoje vzdělávacích aktivit nabízíme všem zájemcům z řad MSP poradenskou činnost, kdy vašemu podniku zpracujeme motivační plán pro další vzdělávání zaměstnanců jednotlivých profesí a pracovních úseků. Poznatky z realizace motivačních plánů jsou předávány společnostem zapojeným do vzdělávacích aktivit, čímž je dále podpořen model dalšího vzdělávání a současně je zpracována metodika hodnocení na základě aktivního přístupu zaměstnance k dalšímu vzdělávání. Společnost EKOBAU INVEST a.s. dlouhodobě spolupracuje na vzdělávání svých zaměstnanců s jazykovým a vzdělávacím centrem FAKTUM, které působí v opavském regionu kontinuálně od roku 1992. Mezi hlavní činnosti patří komplexní jazykové vzdělávání, vzdělávání v oblasti účetnictví, mezd a ekonomických témat, obsluhy osobního počítače, technického kreslení a v neposlední řadě i pořádání rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání v opavském okrese. Tematicky se jednotlivá nabízená školení dají rozdělit do následujících okruhů:
 • Osobnostní rozvoj a obecná školení - obchodní dovednosti, jednání se zákazníkem, řízení jakosti a kvality, správa aktiv, atd.
 • Odborná a technická školení – stavebnictví, strojírenství, ekonomika, účetnictví, finanční řízení, technický a obchodní jazyk, atd.
 • Neoborová školení – všeobecné jazykové vzdělávací kurzy, obsluha osobního počítače, atd.
 • Zákonná školení – BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů, atd.
Přínos dalšího vzdělávání pro podniky a firmy
Zodpovědným a profesionálním přístupem k dalšímu vzdělávání získají zaměstnanci podniků lepší profesní znalosti a dovednosti, což povede ke zvýšení kvality poskytovaných služeb a konkurenceschopnosti firem v našem regionu. Přínosy vzdělávacích aktivit z pohledu oblasti rozvoje lidských zdrojů:
 • zvýšení kvalifikace pracovníků ve stavebnictví a výrobním sektoru - lepší příležitosti pro získávání nových zakázek a vyšší konkurenceschopnost
 • rozvoj a osvojení specifických dovedností a schopností jednotlivých pracovníků
 • osvojení si speciálních simulačních programů běžně užívaných ve stavebnictví a strojírenství
 • rozvoj znalostí a dovedností při používání informačních systémů a technologií
 • zlepšení počítačových dovedností, účelnější využívání počítačové techniky
 • osvojení technik projektového řízení, manažerských metod, či podnikové ekonomiky
 • zlepšení základní a odborné jazykové vybavenosti zaměstnanců výrobních firem
 • zkvalitnění úrovně veškerých zákonných a interně předepsaných školení
 • snížení nákladů na v rámci využívání moderních postupů při inženýrské činnosti
 • úspora času a cestovních nákladů (minimum externích školení)
Mezi silné stránky centra patří:
 • Zkušenosti s obsahem vzdělávacích aktivit z důvodu dlouholeté stavební činnosti.
 • Nabídka vzdělávacích kurzů a realizace školení, které nemají v opavském regionu konkurenci.
 • Neustálý rozvoj malých a středních podniků v regionu.
 • Podpora řady spolupracujících subjektů a státních institucí.
 • Silná vazba na vzdělávací a jazykové centrum FAKTUM Opava.
 • Dobrá pozice na trhu a dobré jméno společnosti v našem regionu.
 • Neustálý rozvoj stavebního a výrobního sektoru v našem regionu.
 • Rozvoj inovačního myšlení a zvýšení konkurence schopnosti MSP.
 • Spolupráce s dodavateli a subdodavateli.
 • Zájem mladých lidí o další vzdělávání.
 • Podpora státu rozvoje vzdělávání v MSP.
 • Lokalita školicího střediska – centrum města, veškerá občanská vybavenost.
Představení školicího centra
Regionální centrum vzdělávání pracovníků ve stavebnictví a výrobním sektoru (dále v textu jen RCV) je školicím střediskem společnosti EKOBAU INVEST a.s. s cílem zajištění chybějící infrastruktury potřebné pro realizaci školících aktivit dalšího vzdělávání a osobního růstu pracovníků odlišných profesí a rozdílných pracovních úrovní malých a středních podniků (MSP) ze stavebního a výrobního sektoru opavského regionu. Školicí středisko bylo vybudováno za podpory prostředků z dotačního programu OPPI - Operační program Podnikání a inovace, program Školicí střediska, Výzva I. K samotnému zahájení výstavby došlo po roce příprav na podzim 2009 a výstavba společně se zařízením centra byla ukončena v listopadu 2011. Vzdělávací a školící aktivity jsou zaměřeny na tyto cílové skupiny:
 • Vzdělávání vyššího a středního managementu se zaměřuje na rozvoj manažerských schopností, měkkých dovedností (tzv. Soft Skills), komunikační a jazykové vybavenosti pracovníků na pozicích důležitých pro fungování podniku.
 • Rozvoj specifických profesních schopností a dovedností řadových či klíčových zaměstnanců ve výrobních firmách a společnostech (zejména pak ve stavebním a strojírenském sektoru). Samotné vzdělávání je z okruhů nových směrů a trendů ve stavebnictví, konstruování, zavádění nových poznatků a metod do praxe, výuka technických softwarů, inovativní semináře, účetní, daňová a mzdová problematika, všeobecné a odborné jazykové vzdělávání.
 • Povinná zákonná školení pracovníků firem ve stavebním a výrobním sektoru, jiná technická, či materiálová školení.
Popis školícího centra
Regionální centrum vzdělávání se nachází v blízkosti historického centra Statutárního města Opavy, konkrétně na adrese Masařská 473/15, Opava-Město. Zvolená lokalita přímo v centru města odpovídá požadavkům pro celou spádovou oblast opavského, potažmo slezského regionu. Centrum je primárně určeno pro další vzdělávání zaměstnanců stavebních a výrobních podniků opavského regionu. Právě v těchto podnicích je na specifických klíčových pozicích zaměstnávána bezmála tisícovka pracovníků, kteří se musí neustále profesně vzdělávat. Celkový počet školících místností centra je sedm a jsou situovány na třech podlažích budovy. Jednotlivé školící místnosti jsou zařízeny moderním a pohodlným nábytkem. Technicky jsou vybaveny na špičkové úrovni odpovídající těm nejvyšším požadavkům pro kvalitní a náročné vzdělávání. Jednotlivé učebny jsou uzpůsobeny pro realizaci různých druhů a forem vzdělávacích aktivit. Lze v nich provozovat jak běžnou školící činnost, tak i výuku technicky náročnějších školení. V učebnách je k dispozici lektorská počítačová stanice napojená na internet, což umožňuje školiteli doplňovat výuku o aktuální informace v daném oboru. Stejně tak se na každé učebně nachází zobrazovací zařízení, které vnáší do výuky interaktivitu a větší soustředěnost samotných frekventantů. Celé školicí centrum, včetně lobby baru je pokryto signálem Wi-Fi pro bezdrátové připojení k internetu.

Situační popis školících místností a společných prostor:

Suterén – Lobby bar, studovna Je místo pro občerstvení, relaxaci a odpočinek, také prostor pro diskuzi, přípravu a realizaci pracovních schůzek, pořádání krátkých prezentací. Přízemí – vstupní a společenské prostory, speciální učebna IT
 • Vstupní hala s informačním místem, veřejným internetem a recepcí
 • Kancelář vedení centra (dopolední recepce)
 • Speciální počítačová místnost odborné IT výuky CAD systémů (kapacita 8 frekventantů)
První patro – učebny pro skupinovou a individuální výuku, auditorium
 • Učebna klasické skupinové výuky (12 frekventantů)
 • Auditorium pro hromadnou výuku, školení a početnější semináře (24 frekventantů)
 • Kabinet, učebna pro individuální výuku (6 frekventantů)
Druhé patro – jazyková laboratoř, multifunkční učebny
 • Učebna skupinové výuky pro 12 frekventantů
 • Jazyková laboratoř s interaktivní tabulí a sluchátkovým audiosystémem (12 frekventantů)
 • Multifunkční učebna pro výuku dvanácti frekventantů, akreditovaná učebna pro konání testů ECDL Core a ECDL Advanced

Vybavenost a využití jednotlivých učeben:

Ve vstupní recepci se nachází dotykový panel napojený na internet společně informačním panelem, kde se zobrazují informace o nabídce vzdělávacích aktivit centra, nebo o aktuálně probíhajících kurzech a školeních. Informační panel směruje frekventanty na jednotlivé kurzy a školení. Učebna technického vzdělávání IT je vybavena pro výuku osmi frekventantů. Probíhají zde výukové kurzy a školení zaměřené na rozvoj technických dovedností „vzdělaných“ pracovníků ve stavebním a strojním sektoru. Vyučují se zde nejužívanější metody konstruování a rapid designu pomocí sofistikovaných CAD softwarů (Autodesk Inventor, Archicad, Revit CAD, atd.) a softwarů pracujících ve 3D prostředí. Tyto kurzy jsou zaměřeny na rozvoj dovedností s FEM technologiemi (Finite Element Method) pro urychlení a zefektivnění procesu konstruování a designu. Tato počítačová laboratoř je vybavena špičkovou výpočetní technickou, plotrem pro velkoplošný tisk, HD projektorem. Učebny klasické skupinové výuky jsou dvě, každá pro dvanáct frekventantů a slouží pro výuku v kurzech a seminářích v rámci měkkých dovedností, manažerských schopností, klasické skupinové a jazykové výuky. Vybavení této místnosti je zvoleno vyváženě pro danou výuku, pohodlná křesla a stoly jsou umístěny do tvaru „U“ tak, aby mohla probíhat interakce mezi účastníky kurzu. Technické vybavení reprezentuje kvalitní audiosystém, bílá popisovací tabule, lektorská PC stanice a zobrazovací panel pro žáky. Auditorium je největší společnou učebnou centra. Kapacita obnáší až 24 frekventantů. Učebna je využívána pro početnější výukové akce a jednodenní školení. Vybavena je velkoplošnou projekcí s vysokým rozlišením a nechybí ani lektorská stanice připojená na internet. Jazyková laboratoř je vybavena pro výuku až dvanácti frekventantů. Díky specifickému vybavení školící místnosti zde probíhá vizuálně interaktivní výuka zaměřená převážně na komunikaci v cizím jazyce. Kombinací těchto několika forem výuky lze docílit nadprůměrně rychlý postup při skupinové výuce cizího jazyka. K dispozici je kvalitní multi sluchátkový audiosystém pro poslechová cvičení, doplněné interaktivní tabulí, tzv. Smart Boardem. Interaktivita a jedinečný multimediální obsah výuky prostřednictvím speciálních výukových softwarů zvyšuje soustředěnost frekventantů a je zárukou maximální kvality jazykového vzdělávání. Multifunkční učebna pro výuku až dvanácti frekventantů je částečně notebookovou laboratoří sloužící ke standardní výuce obsluhy osobního počítače, výuky v rámci konceptu ECDL a klasických kancelářských softwarů v různých stupních kvalifikace (MS Windows, MS Office, Internet, účetní a ekonomické softwary). Tato učebna je navíc akreditovanou zkušební místností konání testů ECDL Core a ECDL Advanced. V učebně je trvale umístěn dataprojektor s projekčním plátnem. Kabinet, učebna pro individuální výuku pro šest frekventantů je nejmenší učebnou centra. Je vybavena pro výuku malého počtu osob bez nároků na další technické vybavení či pomůcky.
Realizace kurzů a školení
Jednotlivé kurzy se dají rozdělit podle počtu osob na výuce:

Individuální kurzy

Tyto kurzy jsou vhodné pro individuální a flexibilní vzdělávání jednotlivců, či malých skupin, což zaručuje rychlý postup při výuce a osvojování dané problematiky. Jednotliví účastníci mají možnost pracovat na vlastním odborném růstu, rozvíjet své profesní dovednosti a osobní kompetence dle konkrétních požadavků zaměstnavatele.

Skupinové kurzy

Jsou primárně upravovány podle požadavků a konkrétních potřeb jednotlivých malých a středních podniků (MSP). Případové studie jednotlivých kurzů a příklady uváděné v kurzech mohou být upraveny na problematiku účastníků, proto jsou postřehy a připomínky během kurzů často zajímavou zpětnou vazbou od zaměstnanců směrem k vedení. Vnitrofiremní kurzy většinou začínají vstupní analýzou a končí závěrečnou písemnou zprávou. Proto je vhodné na skladbě obsahu většiny kurzů spolupracovat s vedením firem, a tak sestavit kurz podle aktuálních potřeb podniků pro další vzdělávání jejich zaměstnanců – kurzy na míru. Všeobecně platí, že otevřené kurzy jsou také místem setkání lidí pracujících na stejné nebo obdobné pozici, avšak z různých firem odlišného zaměření. Proto je nedílnou a vysoce ceněnou součástí každého kurzu také prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, nápadů, tipů.

Způsoby výuky:

Styl vedení jednotlivých kurzů se liší v závislosti na tématu a metodách práce jednotlivých lektorů. Ve všech kurzech však klademe důraz na interaktivní způsob výuky, která probíhá zpravidla v malých skupinách účastníků. Ve většině kurzů se střídají klasické výukové bloky s diskusemi, skupinovou prací, nácvikem v modelových situacích, hraním rolí. Dle tématu jsou zařazovány další metody např. poskytování zpětné vazby pomoci videotechniky, testy, práce na projektu, brainstorming a další. Kromě formy klasického vzdělávání nabízíme i kurzy s prvky zážitkového učení (kurzy pro osobnostní rozvoj, výuka cizích jazyků, odborné technické vzdělávání). Zážitkové učení je pak založeno na osobní aktivitě účastníků, kdy se zážitek transformuje do podoby v praxi využitelné zkušenosti.

Nabídka a realizace vzdělávacích aktivit zasahuje následující oblasti:

 • Manažerské vzdělávání, včetně tzv. Soft Skills (měkkých dovedností)
 • Odborné vzdělávání ze stavebního a strojírenského oboru
 • Technické vzdělávání a konstruování (IT)
 • Obsluha osobního počítače včetně konceptu ECDL
 • Jazykového vzdělávání - všeobecné, odborné
 • Ekonomické a právní vzdělávání včetně vedení účetnictví, daní a mezd
 • Povinná a zákonná školení
Top